NÍŽE JE NÁHLED NA ČÁST REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK


Místo pro přecházení u mateřské školy- obec Doubek

Doba plnění: 6/2022

Objem prací: 0,60 mil. Kč

Charakteristika stavby: Předmětem zakázky byla výstavba nového úseku chodníku s místem pro přecházení k mateřské škole. Celá akce byla prováděna dle projektové dokumentace. Součástí bylo i odvodnění plochy před hasičskou zbrojnicí.


Oprava místní komunikace ve Střemech

Doba plnění: 11/2021

Objem prací: 1,66 mil. Kč

Charakteristika stavby: Předmětem zakázky byla kompletní obnova asfaltového povrchu včetně podkladních vrstev, osazení betonových obrubníků a výšková úprava uličních vpustí.


Živičné kryty železničních přejezdů pro významné dodavatele kolejových staveb

Objednatelé: AŽD Praha s.r.o., GJW Praha spol.s.r.o., Chládek &Tintěra a.s., N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o., Skanska a.s., Strabag Rail a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o.., TSS a.s., Viamont Servis a.s., Zubrnická museální železnice.

Objem prací: 9,2 mil. Kč

Doba plnění: 2020

Nedílnou součástí zakázek realizovaných společností JPR je velké množství prací na asfaltových krytech železničních přejezdů.

Tyto zakázky jsou specifické v často časově velice napjatých termínech realizace. To je způsobeno krátkými výlukami na železniční trati v kombinaci s technickou náročností prováděných prací.

V roce 2020 zhotovila společnost asfaltový kryt na bezmála osmi desítkách přejezdů.


Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice, Černošice

Doba plnění: 7/2020

Objem prací: 1,5 mil. Kč

Charakteristika stavby: Jednalo se o zhotovení nového živičného krytu v rozsahu 407m2. Starý smíšený povrch byl odbourán, odtěženo nevyhovující podloží a zhotovena nová skladba pro komunikaci. Součástí stavby byla i úprava kanalizace, výměna odtokového žlabu a zhotovení okapového chodníčku. Výsledným povrchem byl modifikovaný asfalt.


Obnova živičného povrchu na křižovatce v Ústí nad Labem

Doba plnění: 11/2019

Objem prací: 0,5 mil. Kč

Charakteristika stavby: Předmětem zakázky byla obnova asfaltového povrchu na křižovatce v Ústí nad Labem. Práce probíhaly bez úplné uzavírky komunikace. Nevhodný stávající povrch byl odfrézován a strojně položen nový asfaltový povrch. V místech napojení byla provedena asfaltová zálivka za horka.


Oprava parkovací plochy u rodinného domu

Doba plnění: 7/2019

Objem prací: 0,2 mil. Kč

Charakteristika stavby: Předmětem zakázky byla kompletní obnova a rozšíření parkovací plochy u rodinného domu. Došlo k odstranění stávajícího povrchu, zřízení nového štěrkového podloží a pokládka nové dlažby. Součástí bylo zřízení odvodňovacího žlabu pro odtok srážkové vody.


Oprava živičného povrchu na přejezdu v Neratovicích

Doba plnění: 5/2019

Objem prací: 0,3 mil. Kč

Charakteristika stavby: Předmětem zakázky byla kompletní obnova asfaltového povrchu na přejedu. Práce probíhaly v souběhu s opravou železničního svršku. Mezi asfaltové souvrství byla vložena geomříž pro případnou eliminaci trhlin z kolejového podloží.


Zhotovení betonové komunikace v areálu Synthos PBR s.r.o. Kralupy nad Vltavou

Doba plnění: 12/2018

Objem prací: 1,7 mil. Kč

Charakteristika stavby: Jednalo se o zřízení nové betonové komunikace mezi skladovací a výrobní halou. Starý betonový povrch byl vybourán a odtěžen. Zhotoveny nové dešťové vpusti a nově zřízeny podkladní vrstvy. Finálním povrchem byla cementobetonová plocha odolná soli.


Zhotovení asfaltového krytu na přejezdu v Čakovicích

Doba plnění: 9/2018

Objem prací: 0,25 mil. Kč

Charakteristika stavby: Stavební práce spočívaly v odfrézování části asfaltového krytu. Zaříznutí napojení na stávající komunikaci a zřízení spojovacího postřiku. Součástí byla i pokládka geomříže mezi jednotlivé asfaltové vrstvy. Výsledným povrchem byla obrusná asfaltová vrstva s napojením ošetřeným horkou asfaltovou zálivkou.


Oprava povrchu mezi garážemi na Sídlišti Míru v Podbořanech

Doba plnění: 8/2018

Objem prací: 0,6 mil. Kč

Charakteristika stavby: Předmětem zakázky byla kompletní oprava povrchu mezi garážemi. Proběhlo odstranění stávajícího povrchu, zřízení nového štěrkového podloží a byl strojně položen nový asfaltový povrch.


Realizace nového povrchu před Mateřskou školou ve Svádově

Doba plnění: 8/2018

Objem prací: 0,3 mil. Kč

Charakteristika stavby: Práce spočívaly ve výměně starého nevyhovujícího betonového povrchu za nový asfaltový. Starý povrch byl vybourán a odtěžen. Zřízeny nové podkladní vrstvy, na které byl strojně položen asfaltový povrch. Součástí bylo i zřízení vodorovného dopravního značení pro účely zábavy u Mateřské školy.


Zřízení nového krytu sportovního hřiště

Doba plnění: 8/2018

Objem prací: 0,3 mil. Kč

Charakteristika stavby: Jednalo se o zřízení plochy nového asfaltového povrchu na hřišti. Starý povrch z litého asfaltu byl nahrazen novou asfaltovou vrstvou.


Opravy komunikací ze zámkové dlažby v areálu Goodman Jažlovice

Doba plnění: 7/2018

Objem prací: 0,8 mil. Kč

Charakteristika stavby: Stavební práce spočívaly v opravě komunikace ze zámkové dlažby tl. 100mm. Ve Stávajícím povrchu byly již za dobu používání nerovnosti, které bylo nutné odstranit. Došlo k rozebrání dlažby, jejímu podsypání a zpětnému položení. Veškeré práce pobíhaly za provozu areálu.


Zřízení parkovacího stání pro kola včetně přístřešku v areálu Goodman Plazy

Doba plnění: 7/2018

Objem prací: 0,2 mil. Kč

Charakteristika stavby: Jednalo se o zřízení plochy z vegetačních tvárnic a betonového základu pro stojan na kola. Součástí stavebních prací bylo zřízení podloží pod vegetační tvárnice a také dodání přístřešku na kola dle výběru objednatele.


Oprava živičného povrchu v ulici Husova v Podbořanech

Doba plnění: 6/2018

Objem prací: 0,3 mil. Kč

Charakteristika stavby: Předmětem zakázky byla oprava obrusné vrstvy asfaltového povrchu v části ulice Husova. Starý povrch byl odfrézován a nahrazen novou živičnou vrstvou. Stavba byla realizována s co nejmenším omezením autobusové dopravy.


Zřízení živičných vrstev na sjezdu ze silnice I. třídy v Lovosicích

Doba plnění: 12/2017

Objem prací: 0,3 mil. Kč

Charakteristika stavby: Předmětem zakázky bylo vybudování sjezdu na kompostárnu pokládkou živičných vrstev. Mezi jednotlivé vrstvy byl aplikován spojovací postřik a v místě napojení na silnici I.třidy zřízena horká zálivka s prořezem.


Rekonstrukce chodníku podél panelového domu v Ústí nad Labem

Doba plnění: 8/2017

Objem prací: 0,3 mil. Kč

Charakteristika stavby: Jednalo se o kompletní rekonstrukci přístupových chodníků do panelového domu. Vzhledem k přístupovým cestám nebylo možné použít techniku a práce tak byly prováděny převážně ručně. Součástí opravy bylo i provedení odizolování domu pomocí nopové folie a zřízení okapového chodníčku.


Oprava živičného krytu komunikace v areálu firmy Čluz a.s.

Doba plnění: 8/2017

Objem prací: 0,8 mil. Kč

Charakteristika stavby: Zhotovení nového živičného krytu v rozsahu 1 250 m2. Starý asfaltový povrch byl vyfrézován, proveden spojovací postřik, strojně položena vyrovnávací vrstva a následně položena nová obrusná vrstva.


Oprava asfaltového povrchu dvora v Ústí nad Labem

Doba plnění: 7/2017

Objem prací: 0,5 mil. Kč

Charakteristika stavby: Kompletní výměna asfaltového povrchu ve dvoře za účelem zkvalitnění parkování pro osobní vozidla. Stávající povrch z litého asfaltu byl odfrézován a vybourán, provedeny lokální opravy podloží a následně strojně položena nová obrusná vrstva z asfaltobetonu. Na takto zhotovený povrch bylo provedeno vodorovné dopravní značení pro upřesnění parkovacích míst.


Rekonstrukce křižovatky a celoplošná oprava krytu komunikace v areálu

SYNTHOS Kralupy a.s.

Doba plnění: 7/2017

Objem prací: 1,8 mil. Kč

Charakteristika stavby: Předmětem zakázky byla kompletní rekonstrukce křižovatky v co nejkratším čase pro omezení provozu na areálové komunikaci. Úkolem bylo vybourání stávajících konstrukcí komunikace s následnou výškovou úpravou celé křižovatky. Zřízení nových konstrukčních vrstev a pokládky asfaltobetonového souvrství. Další práce spočívaly s výškovou úpravou kanalizačních vpustí, osazení a výrobou nových silničních svodidel.


Lokální oprava živičného povrchu v areálu Goodman Plazy

Doba plnění: 6/2017

Objem prací: 0,5 mil. Kč

Charakteristika stavby: Jednalo se o lokální výměnu asfaltového souvrství včetně podkladních vrstev. Stávající povrch byl odfrézován, následně odtěženy podkladní vrstvy a nahrazeny novou štěrkodrtí. Zřízen spojovací postřik a položeny asfaltové vrstvy. Pro větší únosnost byla mezi jednotlivé vrstvy vložena geomříž .